EURÓPA 2020 STRATÉGIA

EURÓPA 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

Összefoglalás
Európa az átalakulás korát éli. A válság több év gazdasági és szociális haladását semmisítette
meg, és rávilágított az európai gazdaság strukturális hiányosságaira. Ezzel egy időben a világ
gyorsan halad, a hosszú távú kihívások – globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az
öregedés – pedig egyre intenzívebbé válnak. Az EU-nak kézbe kell vennie jövőjét.

Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz,
hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és
inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a
termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 21. század európai szociális
piacgazdaságának képét festi elénk.

Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt:

 • – Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.
  – Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb
  gazdaság.
  – Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte
  gazdaság kialakításának ösztönzése.

Az EU-nak meg kell határoznia, hogy hová kíván eljutni 2020-ra. Ebből a célból a Bizottság a
következő kiemelt uniós célokat javasolja:

 • – A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie.
  – Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani.
  – Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve
  megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését).
  – Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb
  generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.
  – 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

E célok kapcsolódnak egymáshoz, és az átfogó siker szempontjából döntő jelentőségűek.
Annak érdekében, hogy valamennyi tagállam saját helyzetéhez adaptálja az Európa 2020
stratégiát, a Bizottság azt javasolja, hogy az uniós célkitűzéseket bontsák le nemzeti
célkitűzésekre és pályákra.

A célkitűzések jól jellemzik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés három
prioritását, de nem kizárólagos jellegűek: nemzeti, uniós és nemzetközi szinten egyaránt
fellépések széles körével kell alátámasztani őket. A Bizottság minden prioritási témakörben
kiemelt kezdeményezéseket (összesen hetet) javasol a haladás ösztönzésére:

– Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra
fordított finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a
növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.
– A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok
munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja.
– Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és
az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja
szem előtt.
– Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások
felhasználásának szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való
elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a
szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja.
– Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti
környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis
kifejlesztésének támogatását célozza.
– Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását
célozza, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész
életen át történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és
– többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő-
piaci kínálat és kereslet.
– A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása,
ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom
aktív tagjaiként élhetnek.

Ez a hét kiemelt kezdeményezés az EU-ra és a tagállamokra nézve egyaránt kötelező lesz. Az
uniós eszközöket – az egységes piacot, a pénzügyi eszközöket és a külpolitikai eszközöket –
teljes mértékben mobilizálni kell a problémák kezelése és az Európa 2020 céljainak elérése
érdekében. Azonnali prioritásként a Bizottság modellezni fogja a válságkezelő intézkedések
leépítésére vonatkozó hiteles stratégia meghatározásához, a pénzügyi rendszer reformjának
folytatásához, a hosszú távú növekedést megalapozó költségvetési konszolidációhoz és a
gazdasági és monetáris unión belüli koordináció megerősítéséhez szükséges lépéseket.

Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, erős gazdasági irányítást kell megvalósítanunk. Az
Európa 2020 két pilléren nyugszik: a fent kifejtett, a prioritásokat a kiemelt célokkal ötvöző
tematikus megközelítésen, illetve a tagállamokat a fenntartható növekedéshez és
államháztartáshoz való visszatérésre vonatkozó stratégiáik kidolgozásában segítő
országjelentéseken. Uniós szinten az uniós prioritásokra és célkitűzésekre irányuló, integrált
iránymutatásokat fogadunk el. A tagállamoknak országspecifikus ajánlásokat teszünk majd.
Ha a tagállamok ezeket az ajánlásokat nem teljesítik megfelelően, politikai figyelmeztetésben
részesülnek. Az Európa 2020-ról a Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló értékeléssel egy
időben teszünk jelentést, különválasztva az eszközöket és megtartva a paktum egységét.

Az új stratégia kapcsán központi szerepet tölt majd be az Európai Tanács, ő lesz a stratégia
gazdája. A Bizottság felügyeli majd a célok megvalósítása érdekében tett lépéseket,
megkönnyíti a politikai eszmecserét, és megteszi a kiemelt uniós kezdeményezésekkel
kapcsolatos intézkedések és haladás irányításához szükséges javaslatokat. Az Európai

Parlament a polgárok mobilizálását biztosítja, és társjogalkotóként foglalkozik a
kulcsfontosságú kezdeményezésekkel. Ennek a partnerségi megközelítésnek ki kell terjednie
az uniós bizottságokra, a nemzeti parlamentekre, a nemzeti, helyi és regionális hatóságokra, a
szociális partnerekre, az érdekelt felekre és a civil társadalomra, hogy mindenki hozzájáruljon
jövőképünk megvalósulásához.

A Bizottság javasolja, hogy az Európai Tanács márciusban szentesítse a stratégiában foglalt
átfogó megközelítést és a kiemelt uniós célokat, valamint júniusban hagyja jóvá a stratégia
részleteit, az integrált iránymutatásokat és a nemzeti célkitűzéseket. A Bizottság várja az
Európai Parlament ezzel kapcsolatos véleményét, és kéri az Európa 2020 stratégia sikeres
megvalósításához szükséges támogatását.

A teljes dokumentum letöltése

Forrás: europa.eu

Címke: